LEGO City Arctic játék


A REGIO JÁTÉK által szervezett „LEGO® Sarkvidéki kalandok” elnevezésű nyereményjáték hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata

1. A Játék szervezője

A REGIO Játékkereskedelmi Kft. (Székhelye 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 23-25.) továbbiakban „Szervező” a saját kiskereskedelmi értékesítést végző játékboltjaiban vagy a webáruházában LEGO City terméket vásárlók számára nyereményjátékot szervez, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (Székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú természetes személy, a továbbiakban „Játékos”.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Játékban résztvevő játékboltok, valamint a Lebonyolító alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói. (a Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerint).

 

3. A részvétel feltétele

Egy Játékos úgy vehet részt a Játékban, ha a Játék időtartama alatt (4. pont) a REGIO JÁTÉK áruházak bármelyikében vagy a Szervező webáruházában LEGO City építőjátéko(ka)t vásárol legalább 5.000 Ft értékben, majd hiánytalanul és olvashatóan kitölti a pénztárnál kapott szórólapo(ka)t a megfelelő adatokkal és válaszol a feltett 3 kérdésre. Ezt követően a pénztárnál lepecsételteti a szórólapo(ka)t és bedobja az ott elhelyezett gyűjtőládába, a továbbiakban „Pályázat”.

Szervező a fentiekben leírtakon túlmenően minden legalább 5000 Ft értékű LEGO City építőjáték vásárlójának garantált ajándékot ad: vásárlásonként egy db LEGO City jet ski terméket.

 

4. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2014. szeptember 8. – október 5. Ezen időtartam előtt és után nem lehet a Pályázatokat a gyűjtőládába helyezni, így ezen Pályázatok a sorsoláson sem vehetnek részt. Az ezen időtartamban történt vásárlások jogosítják fel a Játékost a Játékban történő részvételre.

 

5. A Játékkal kapcsolatos egyéb tudnivalók

A Játékosnak a Pályázaton kötelező kitöltenie a következő adatokat:

A sorsolásban való részvétel feltétele ezen adatok teljes körű megadása. A megadott adatok teljességéért és valódiságáért a Játékos felel. Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok elbírálására a jogot a Szervező fenntartja.

A 3 kérdésre adott válaszok helyessége nem, csak azok megléte dönti el a Pályázatoknak a sorsoláson történő részvételét.

Egy Játékos többször is részt vehet a Játékban, a következő módok egyikén:

Az 5000 Ft vásárlási értéknek egy vásárlásból kell származnia, vagyis különböző vásárlások értékei nem adhatók össze.

A webáruházban történő magánszemélyi vásárlások a következők szerint vehetnek részt a Játékban: A megvásárolt LEGO City termék(ek)kel együtt a csomagban megkapja a lepecsételt szórólapo(ka)t, amit kitöltése után vagy postán küldhet vissza (REGIO JÁTÉK 1119 Bp., Nándorfejérvári út 23-25.) vagy bármelyik REGIO JÁTÉK áruházban bedobhat a gyűjtődobozba. A Pályázatnak (kitöltött szórólap) ebben az esetben is az október 5-ei határidőig meg kell érkeznie.

Egy Játékos egy nyereményt nyerhet.

A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A Pályázatok hiányosságáért/téves adatszolgáltatásáért a Szervező nem vállal felelősséget.

A valóságnak nem megfelelő, hiányos vagy olvashatatlan adatok megadása a Játékból való kizárással jár.

 

6. Sorsolás

A sorsolásra a REGIO JÁTÉK saját bemutatótermében, 1152 Budapest Városkapu utca 7. a határidőig beérkezett érvényes Pályázatokból nyilvánosan, közjegyző előtt, kézi sorsolással kerül sor.

A sorsolás időpontja: 2014.10.18. 10 óra.

 

7. Nyeremények

2 db LEGO Husky kutya szobor.

A 2 db nyertesen kívül 3 db tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Pályázat vagy jogosulatlan nyertes esetén a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes helyébe lépni.

 

8. A nyeremények átadása, ill. átvétele

A Szervező a nyereményeket postai úton vagy futárral juttatja el a nyereményeket a nyertesek részére.

A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg jelen játékszabály követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy tévesek, és ezért a Játékból ki kell zárni.

A nyeremények átvételére a nyertesek legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosultak. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen időpontban tudja biztosítani, az átvétel határideje nem módosítható, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A nyertesek kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében.

A nyeremények készpénzre nem válthatók, és nem cserélhető más LEGO termékre, egyéb termékekre.

Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a szülőjével/ gondviselőjével/ törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 

9. Adók és közterhek

A Szervező vállalja, hogy a nyertesek nevében kifizeti a nyereményeket terhelő személyi jövedelemadót, valamint a nyereményekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő további adót és járulékot.

 

10. Információ a Játékról

A nyereményjátékról információ található a Játékban résztvevő játékboltokban szórólapokon és plakátokon.

A játékszabály és adatvédelmi szabályzat megtalálható a CITY.LEGO.HU/hirek és a www.regiojatek.hu/sarkvidekikalandok internetes oldalakon, valamint a REGIO JÁTÉK áruházaiban kifüggesztve is.

 

11. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: A beérkezett Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos által kitöltött szórólap teljes tartalma.

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat a Szervező dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező, valamint a sorsolásnál közreműködő közjegyző fér hozzá.

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

  1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, a Pályázat beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
  2. a Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
  3. minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező és Lebonyolító a Játék lezárását követően megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra,
  4. a nyertes Játékos adatait, a nevének, kizárólag a település közigazgatási megnevezésével a Szervező nyilvánosságra hozhatja a CITY.LEGO.HU internetes oldalon a „Hírek” rovatban, valamint a www.regiojatek.hu/sarkvidekikalandok oldalon.

 

Azon Játékos, akik a Pályázatán megadja a marketingcélú hozzájárulását, beleegyezését adja ahhoz, hogy:

  1. adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező - esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció során, valamint a jövőben saját marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló személyes adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára felhasználhassa, maximum a regisztrációtól számított 5 évig
  2. Szervező a Játékos számára – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig - hírlevelet küldjön a Játékos által megadott e-mail címre.

 

Jelen Játék adatkezelője a Szervező.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a Szervező címére küldött postai levélben teheti meg.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette.

 

12. Egyebek:

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás Pályázatokat küldő Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltja a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

 A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonhatja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

 A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.

 Szervező a postai szolgáltatások késedelméért és hiányosságaiért semmilyen felelősséget nem vállalnak.

 

 

REGIO JÁTÉK

Szervező